Quạt phòng chống cháy nổ hiroko FB 500, BTS 500 (FB-500, BTS-500 hoặc FB – 500, BTS – 500)